Thư tuyển dụng – Định nghĩa

Một hình thức xác minh phổ biến của bên thứ ba thường được yêu cầu bởi chủ nhà như một phần của quy trình đăng ký cho thuê. Một thư tuyển dụng được ký bởi một đại diện được ủy quyền của chủ lao động tiềm năng, nói rằng người thuê hiện đang làm việc ở đó và cung cấp thông tin cơ bản về sự sắp xếp việc làm của người thuê.

Còn được gọi là: Ví dụ: Chủ nhà nói với Denise rằng một khi anh ta nhận được thư tuyển dụng của cô ta, đơn xin thuê của cô ta sẽ hoàn tất.